civics and society textbook design
美感教科書計畫公民與社會課本設計
design with StudioPros & Taiwan Bar

Art Director | Jia-Jia Chang ( Taiwan Bar )
Project Manager | Fang Tsai
Art Editor | Yi-Hsuan Li
Content Manager | Chun Wang, Jia-Jia Chang
Comic Content | Xible
Comic | Yu-Hsin Yang
Cover illustration |  Yu-Hsin Yang
Content Illustration | Shih-Yu Hsiao, Jia-Jia Chang
Editorial & Graphic Design | Yi-Hsuan Li, Yung-Bing Wang
Client | aestheticell
Photography | Mo Chien

Back to Top